Infolinia: +48 507 660 921

| Serwis: +48 785 002 527

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Moja AIWA” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Moja AIWA”(dalej „Konkurs”).
2. Konkurs jest przeprowadzany przez Socialtime Olaf Szymański prowadzącym działalność z adresem głównego miejsca wykonywania działalności przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek, NIP: 879-267-68-22, REGON: 360448316 (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: kontakt@social-time.pl Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie Manta Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. PIOTRA BARDOWSKIEGO 10, 03-888 WARSZAWA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy. Nr KRS 0000447569, NIP 5242442106, REGON 017519803 (dalej: „Właściciel”)

3. Konkurs prowadzony jest na Fanpage Aiwa Polska (dalej także jako „Aiwa”) na portalu Facebook (dalej „Fanpage”).
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Facebook, jest fanem Fanpage i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
6. Z Konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Właścicielem oraz Organizatorem (podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Właściciela i Organizatora przy organizowaniu Konkursu), pracownicy Właściciela i Organizatora oraz ich zstępni, wstępni, powinowaci, osoby przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
7. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 26.05.2023 i potrwa do 04.06.2023 do godziny 23:59:59.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest:
a) posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu Facebook,
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage,
c) zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia urządzenia Aiwa w swoim domu, spełniając warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook,
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zaś w przypadku wygranej w Konkursie, zawrzeć umowę o przeniesieniu całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami.

4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na Fanpage ani dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki::
a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub Właściciel podmiotów,
c) nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,
d) Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Zgłoszenia,

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do czasu wyłonienia zwycięzców. Jeżeli chce to uczynić, powinien poinformować o tym Organizatora.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń pod kątem ich adekwatności, pomysłowości, oraz poziomu kreatywności. W ten sposób Komisja wyłoni 1 Zwycięzcę, którego Zgłoszenie w ocenie Komisji będzie najlepsze i najciekawsze.
3. Zgłoszenie może być wykorzystywane do identyfikacji i promocji Właściciela, w szczególności w portalach społecznościowych jak i we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, plakatach, ulotkach reklamowych oraz na innych drukach, nośnikach elektronicznych i w Internecie.

NAGRODY

1. Fundatorem Nagród jest Właściciel.
2. Nagrodą w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) jest głośnik bluetooth spk216
3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
4. Właściciel jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika a polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Organizator do dnia 10.06.2023 r. do godz. 15:00 skontaktuje się z wybraną osobą poprzez wiadomość prywatną, celem poinformowania o wygranej i ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Zwycięzca jest proszony o skontaktowanie się w ten sposób z Organizatorem w terminie do dnia 15.06.2023 r. do godz. 23:59:59.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością.
3. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4. Nieprzekazanie przez Zwycięzcę danych osobowych opisanych w pkt. 3 powyżej – niezależnie od przyczyny, jak również niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie oznaczonym w pkt. 2 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Właściciela.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi.
2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może między innymi składać:
a) korespondencyjnie na adres: Socialtime Olaf Szymański ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek,
b) za pośrednictwem Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/socialtimepl
z dopiskiem „Reklamacja Konkursu Moja AIWA”. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,
b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;
c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
6. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
7. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
– prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację;
– prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

DANE OSOBOWE

1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. Manta Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. PIOTRA BARDOWSKIEGO 10, 03-888 WARSZAWA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy. Nr KRS 0000447569, NIP 5242442106, REGON 017519803 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:
– związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Właściciela działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Właściciela (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:
– w celu spełnienia przez Właściciela obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym odbywa się Konkurs. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Właściciela usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. Dane Uczestników będą przechowywane:
– w celu przeprowadzenia Konkursu – przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.
6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aktywnościach, w postaci: imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu.
7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Właściciel zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przetwarzane przez Właściciela w celach szczegółowo opisanych powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo opisane.
8. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie – do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości wydania Nagrody.
10. Dodatkowo Właściciel informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Właściciela do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
11. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.
6. Komisja zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika Nagrody.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizator prześle Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Nagrodę należy zwrócić Organizatorowi na adres ul. PIOTRA BARDOWSKIEGO 10, 03-888 WARSZAWA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Uczestnik poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Uczestnik odeśle nagrodę przed upływem terminu 14 dni.
8. Uczestnik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu nagrody (koszty odesłania do Organizatora). W przypadku gdy zwracane przez Uczestnika nagrody nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Uczestnika sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a_____________________________, wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez __________________, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w konkursie organizowanym przez SOCIALTIME na fanpage’u <https://www.facebook.com/MantaPolska> na portalu Facebook (dalej: „Konkurs”) oraz akceptuję w imieniu mojego syna /mojej córki regulamin Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Manta Polska oraz Organizatora SOCIALTIME danych osobowych mojego syna/mojej córki, o których mowa w regulaminie tego Konkursu.

_____________________________
_____________________________
(miejscowość i data) (podpis)